Home / Blog / Ett internationellt ramverk för reform av politisk annonsering och reklam

Ett internationellt ramverk för reform av politisk annonsering och reklam

Alex Tait

Deutsch, Français, Español, Português, Norskعربى, 中文, 日本人, По-русски, Italiana, SvenskaRomână

I maj 2018 startade vi Koalitionen för reform inom politisk annonsering (The Coalition for Reform in Political Advertising). Vid den tidpunkten fanns, så vitt vi visste, inga planer på att reformera gällande regler och lagstiftning inom området. Sedan dess har vår kampanj accelererat. En av de första organisationerna som aktivt stödde vårt arbete var ISBA, Storbritanniens motsvarighet till Sveriges Annonsörer. Därefter har vi fått stöd av såväl andra organisationer inom reklamvärlden, som företag, medborgare och icke vinstdrivande organisationer.

Som resultat av den brittiska regeringens ’Disinformation & Fake News’utredning i februari 2019, utarbetades ett antal rekommendationer avsedda att motverka desinformation. Dessa var i linje med flera av de målsättningar som vi har förespråkat för reform av politisk annonsering. I september 2019 bad utredningsledaren, Damian Collins MP, den engelska reklambranschen att ta fram en praxis för politisk annonsering som stödjer våra mål.

Andra digitalt välutvecklade demokratier runt om i världen möter precis samma frågeställningar och vi vet att reform av politisk annonsering diskuteras i många av dessa länder. Genom att dela med oss av de principer vi tagit fram, vill vi möjliggöra och förenkla för organisationer liknande vår egen att bedriva lobbying arbete utanför Storbritannien.

Vår fyrpunktsplan är inte avsedd att vara uttömmande. När vi sammanställde den var vår avsikt att skapa momentum för kampanjen genom att fokusera på de områden som skulle vara svåra att argumentera emot och som samtidigt skulle kunna ge störst effekt. För att se övriga förslag på reform av politisk annonsering, se Storbritanniens Disinformation & Fake Newsutredning här.

Vår avsikt är inte att själva starta liknande kampanjer utanför Storbritannien. Däremot hoppas vi att vårt ramverk kan användas som utgångspunkt för andra. Det kan, och bör, förändras över tiden och kan även behöva anpassas till gällande lokala regleringar och frågeställningar.

Koalitionen för reform inom politisk annonsering är en icke-vinstdrivande organisation och vi har inget önskemål om att äga ramverket eller dess innehåll. Vi delar med oss av dessa idéer som en angelägen utgångspunkt för andra digitalt välutvecklade länder. Om du vill diskutera idéerna eller få råd om hur man kan starta en liknande kampanj i ditt land, kontakta gärna alex.tait@reformpoliticaladvertising.org.

Reformer vi anser bör gälla i alla digitalt välutvecklade länder.

1/ Lagstiftning om att all betald politisk reklam kan ses av allmänheten

En sökbar datakatalog över politisk reklam online bör skapas. Denna ska innehålla information om när varje enskild annons lades upp, vem den riktades till samt hur mycket som investerats i den. Det bör finnas krav på att all politisk annonsering ska göras tillgänglig för allmänheten. Därmed skapas transparens, tydlighet och ansvar, även om det inte finns krav på legalt godkännande av annonsen. Upprättande och underhåll av datakatalogen ska ske av en part som är oberoende av reklambranschen och politiska partier.

De förändringar som Facebook och Google redan genomfört på eget initiativ bör lovordas men vi behöver normer som är gemensamma för hela branschen och inte enbart sådana som är specifika till enskilda plattformar.

2/ Introducera obligatorisk märkning av all annonsering online som anger ursprung och avsändare.

I Storbritannien finns lagstiftat krav om vattenmärkning av tryckt kampanjmaterial från politiska partier och intresseorganisationer i syfte till att tydligt kommunicera reklamens avsändare och därmed ansvarig utgivare.

Det finns däremot inga liknande krav på digitala annonser online.

Givet att nästan vem som helst kan skapa och sprida politisk reklam, blir det alltmer viktigt för väljare att enkelt kunna urskilja ’officiell’ politisk annonsering från det som läggs upp av ivriga anhängare. På så sätt kan väljare själva avgöra den vikt de ska lägga vid de politiska budskap de möts av. Ett krav på digital märkning skulle vara ett sätt att uppnå detta.

Reformer vi anser är lämpliga för Storbritannien och som bör övervägas i andra länder

3/ Krav på att alla objektiva fakta som framställs i politisk annonsering måste underbyggas.

Om en politisk kampanj vill inkludera till synes objektiva och kvantifierbara faktautlåtande som en del av sin annonsering, måste dessa utlåtande vara korrekta och kunna kontrolleras av oberoende part.

Vår avsikt är inte att sätta stopp för hoppfyllda löften eller avskräckande historier om motståndarnas planer. Det vi säger är att om man vill positionera något som fakta, så har allmänheten rätt att vara säker på att det faktiskt är fakta.

I Storbritannien finns redan en process för förhandsgodkännande av vilseledande påståenden inom reklam genom dess BCAP och CAP reklamnormer för all TV och VOD reklam riktad mot konsument. Vi anser att denna process även bör gälla för politiska faktapåståenden.

4/ Skapa ett organ som reglerar politisk reklam

Vi behöver ett organ som ser över den politiska reklamens innehåll. Det finns ingen sådan reglering i Storbritannien, vilket har varit kraftigt bidragande till de problem vi sett på senaste tid.

Storbritanniens riskdag skulle kunna åtgärda detta genom att utöka ansvarsområdet för Electoral Commission, ASA eller Election Committe of Ofcom, alternativt genom att skapa ett nytt organ.

Tillsammans utgör ovanstående 4 punkter den fyrpunktsplan som vi lanserade i maj 2018. Likafullt anser vi att även nedanstående områden är angelägna.

Målgrupper och riktning av annonser

I Storbritannien har Disinformation & Fake Newsutredningen rekommenderat att en ”praxis som betonar användningen av personlig information inom politiskt kampanjarbete och gäller för alla parter som behandlar personlig information för politiska kampanjer, ska understödjas av lagstiftning.”

Vi anser även att följande principer är viktiga

1. När reglering diskuteras ligger fokus ofta, av förklarliga skäl, på digital annonsering, precis som i den brittiska DCMS rapporten. Det råder inget som helst tvivel om att reglering av politisk annonsering måste uppdateras och anpassas till den digitala värld vi nu lever i. Dock måste den göras gällande till all politisk annonsering, inte bara den digitala.

2. På samma sätt kan det kan även finnas en tendens till att fokusera på reformer för enskilda plattformar såsom Facebook p.g.a. medias uppmärksammande av dess problem rörande sekretess. Facebook är givetvis en stor och viktig aktör, men som alla inom marknadsföringsbranschen vet, är det digitala ekosystemet för marknadsföring komplext. Sociala media plattformar är viktiga, men det finns ett behov av att uppdaterad reglering ska gälla hela det digitala ekosystemet för marknadsföring för att vi på ett effektivt sätt ska kunna motverka desinformation och falsk nyhetsspridning.

3. Vi skulle vilja tillägga att annonsörer i allt större utsträckning planerar sin kommunikation genom att se på ’consumer journeys’ som tar hänsyn till alla kontaktpunkter med konsumenter inom det alltmer fragmenterade medielandskapet. Från ett brittiskt perspektiv håller vi med Independent Commission on Referendums om att ”man bör genomföra en utredning av politisk annonsering inom press,TV och online media för att förstå reglering för varje medium och om skillnader i angreppssätt fortfarande är berättigade.” T ex bör hänsyn inte enbart tas till betald annonsering utan även till det som av marknadsföringsbranschen benämns ’owned media’, dvs alla kommunikationskanaler som kontrolleras av en organisation så som websidor, bloggar, e-mail samt även ’earned media’ så som publicitet som skapats genom olika typer av påverkan av redaktionellt material.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make a donation

We are not for profit and are run by unpaid volunteers. We rely on donations to continue our work. Please donate to our campaign here.

Sign our petition

Add your name to our many supporters that want change.