Home / Blog / Vi har nu både en pledge för vår kampanj såväl som ett övergripande ramverk för reform inom politisk annonsering.

Vi har nu både en pledge för vår kampanj såväl som ett övergripande ramverk för reform inom politisk annonsering.

Alex Tait

English, Español, NorskSvenska

Den här sidan håller på att översättas till 10 olika språk.

När vi i maj förra året startadeKoalitionen för reform inom politisk annonsering(The Coalition for Reform in Political Advertising) i Storbritannien fanns det, såvitt vi kunde se, inga andra planer på att skapa förändring inom området. Sedan dess har vår kampanj utvecklats snabbt.

Utöver det stöd vi fått från många organisationer och enskilda individer i Storbritannien har vi också fått stöd från två av de stora partierna – The Independent Group for Changeoch, fr.o.m. juli i år, The Green Party. Vi för samtal med de andra partierna med syfte att övertyga även dem till att stödja de förändringar vi förespråkar. Vår ambition är att alla stora partier ska stödja oss.

Allteftersom vår kampanj har utvecklats har det blivit tydligt att välutvecklade demokratier runt om i världen möter exakt samma problem och frågeställningar, d.v.s. regelverk kring politisk annonsering som inte är anpassade för vår digitala samtid. Reform av politisk annonsering diskuteras just nu i många länder och vi vill gärna dela med oss av de principer som vi har tagit fram. Vår förhoppning är att det kan hjälpa organisationer liknande våra, att påverka regelverket i sina respektive länder.

Vi vill dela med oss av två internationella ramverk som vi har utvecklat. Det första är vårt Internationella Ramverk för Reform av Politisk Annonsering som lanserades i maj i år, vars avsikt är att skapa förändringar inom lagstiftning. Det finns att läsa här.

Det andra är det internationella kampanj löftet om vi presenterar denna vecka och som kan antas av politiska partier i väntan på förändringar inom lagstiftning. Under valtider i Storbritannien och flera andra länder är det vanligt att politiska parter enas om vissa regler som de håller sig till under valkampanjen. Vi tror att det är viktigt att uppmuntra politiska partier och andra annonsörer att anta detta arbetssätt som ett sätt att accelerera reform inom politisk annonsering. Även när vi når vår målsättningen att regeringar ändrar lagstiftningen kan man räkna med att implementeringen tar tid och därför kan ett sådant löfte vara av stor vikt. Som exempel kan nämnas att Storbritanniens regering antagit två av punkterna i vår fyrpunktsplan hittills, men förändringen kommer inte att ske fullt ut förrän under 2020 eller 2021.

I länder med överenskomna regler för hur valkampanjer bedrivs rekommenderar vi att båda ramverk tillämpas parallellt. Därmed kan medvetenhet och enighet skapas kring de föreslagna lösningarna, samtidigt som politisk annonsering påverkas och för med sig större transparens under valprocessen. Det Internationella Ramverket för Reform inom Politisk Annonsering ger en vägledning för hur de lagförändringarna vi föreslår kan genomföras.

I egenskap av en politiskt obunden och icke vinstdrivande organisation vill vi inte äga dessa angreppssätt. Vi vill bara dela med oss av våra idéer med andra länder som befinner sig i samma situation.

Liksom det ursprungliga ramverket, är inte heller punkterna inom detta på något sätt uttömmande. Vi valde de fyra punkterna för att de reflekterar sunt förnuft och är svåra att argumentera mot. På så sätt kan vi snabbt skapa enighet. Det var också de områden som vi bedömer har störst påverkan. Självfallet finns det andra områden som bör övervägas och som kommer att skilja sig från land till land, t ex annonsbudgetens storlek.

Vi har använt några exempel från Storbritannien nedan. Hur relevant varje punkt är för enskilda länder, hur de kan implementeras samt hur löftet kan uttryckas är självfallet upp till varje land att bedöma.

Vi föreslår en avsiktsförklaring som lyder ungefär som nedan:

Vi, <partinamn>, lovar att kampanja på ett ansvarsfullt sätt och förbinder oss därmed:

 1. att inkludera information i all vår digitala annonsering som gör att väljare vet vem som står bakom annonsen
 2. att publicera våra betalda digitala annonser på en för allmänheten tillgänglig websida
 3. att inkludera underbyggande bevis för faktapåståenden som används i annonser, på en för allmänheten tillgänglig websida eller i själva annonsen
 4. att ändra eller ta bort påståenden som anses vara missvisande av överenskomna faktakontrollerande organ

 

 1. Att inkludera information i all vår digitala annonsering som gör att väljare vet vem som står bakom annonsen

Vi anser att det bör finnas ’vattenmärken’ på alla digitala annonser. Detta är i enlighet med UK Electoral Commissions förslag att ´all elektronisk annonsering bör ha lättillgängliga digitala märkningskrav, som inkluderar information om den publicerande organisationen samt vem som finansierat annonsen.’

 1. Att publicera våra betalda digitala annonser på en för allmänheten tillgänglig websida.*
 • Vem betalar för annonserna?
 • Vilka organisationer står bakom annonserna?
 • Vilken är målgruppen för annonserna?                     

Ovanstående kriteria rekommenderades i rapporten ’On Disinformation/Fake News’ från Storbritanniens departement för digitalisering, kultur, media och sport. Målsättningen är att garantera transparens och att undvika s.k. ’dark ads’. Vi anser att detta är en temporär insats fram tills dess att den ’sökbara, fristående och för allmänheten lättillgängliga, datakatalogen (för politiska annonser)’ som rekommenderas i denna rapport, har etablerats. Några digitala platformar har utvecklat ’annonsbibliotek’ men dessa är, och kommer alltid att vara, av varierande och ojämn kvalitet. T ex är annonser bara tillgängliga på Twitters annonsbibliotek under 7 dagar. För att garantera transparens behöver vi, som vårt ramverk föreslår, en databas som innehåller alla annonser, på alla annonsplatformar och websidor.

 1. Att inkludera underbyggande bevis för faktapåståenden som används i annonser, på en för allmänheten tillgänglig websida eller i själva annonsen

Underbyggande av faktapåståenden kan inkluderas inom själva annonsen eller publiceras tillsammans med digitala annonser som används inom kampanjen.

 1. Att ändra eller ta bort påståenden som anses missvisande av utsedda faktakontrollerande organ

I Storbritannien förhandsgodkännas all annonsering på TV eller VOD som innehåller faktapåståenden av organisationen Clearcast. Detta är en rådgivande instans för annonsörer, vars uttalanden de kan välja att bortse från. ASA (Advertising Standards Authority), som tar emot anmälningar om vilseledande reklam tar däremot alltid Clearcasts utlåtande i beaktning i sina förelägganden.

Vi föreslår att man använder sunt förnuft när man bedömer tillförlitligheten av påståenden som görs, så länge det inte finns en praxis eller ett reglerande organ för politisk annonsering. Man bör ange de underbyggande bevisen i själva reklamen eller på samma websida som de digitala annonserna. Om ett av de överenskomnafaktagranskande organen anser att faktapåståendena är missvisande, bör annonsören ta detta in i beaktning och överväga att ändra eller ta bort dessa påståenden. Detta tillvägagångssätt bör användas fram till dess att lagstiftaren antagit det ramverk vi propagerar för.

Det är givetvis viktigt att de faktagranskande organ som väljs anses vara sjävständiga av de stora politiska partierna i varje land. I Storbritannien har vi utsett tre faktagranskande organisationer: Full Fact, Channel 4 FactCheck och BBC Reality Check.

Denna avsiktsförklaring är en början. Vi kommer att uppdatera punkterna inom den allteftersom vi får feedback samt om en nöd-lag instiftas under de närmaste månaderna.

juli 2019

* Vi har prioriterat transparens inom digitala annonser med avsikt att sätta stopp för det som kallas ’dark digital’ politiska annonser (dvs de som bara kan ses av de personer inom allmänheten som de riktas till). Däremot rekommenderar vi att man tar detta ett steg längre och överväger att be annonsörer publicera all icke-digital, betald annonsering med avsikt att maximera transparens.

Make a donation

We are not for profit and are run by unpaid volunteers. We rely on donations to continue our work. Please donate to our campaign here.

Sign our petition

Add your name to our many supporters that want change.